สภากรุงเทพอนุมัติงบประมาณหลายพันล้านบาทสำหรับกทม.

สภากรุงเทพที่อนุมัติงบประมาณหลายพันล้านบาทสำหรับกรุงเทพมหานครในปี 2020 งบประมาณได้รับการอนุมัติในระหว่างการประชุมในเซสชั่นพิเศษที่สองของสภาในปี 2019 หลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกฟผ. เมืองขวัญเมืองเสนอร่างงบประมาณต่อสภา ใบเรียกเก็บเงินที่เสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกวินขวัญเมืองขอให้มีค่าใช้จ่ายคงที่

สำหรับ BMA ในปีงบประมาณ 2563 และ 83 ล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ ก่อนการอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานสถานะทางการเงินของกทม. ต่อสภากรุงเทพ ณ วันที่ 30 เมษายน เขากล่าวว่ากทม. มีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารมูลค่า 66.623 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้ 9.98 พันล้านบาทรายได้ 3,7676 ล้านบาทนอกงบประมาณงบประมาณ 5,725 ล้านบาทการจัดสรรงบประมาณที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เบิกถอน และยอดสะสม 47,385 ล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้แจ้งให้สภาทราบว่ากทม. มีภาระผูกพันกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ 214 โครงการมูลค่า 38.854 พันล้านบาท