กรมทรัพยากรน้ำเตือน 23 จังหวัด เสี่ยงภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำเตือน! 23 จังหวัด 74 อำเภอ เสี่ยงภัยแล้ง ยกเว้นอ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เสี่ยงสูงสุด นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนช่วงปลายเดือนก.พ. และจะสิ้นสุดกลางเดือนพ.ค. กรมทรัพยากรน้ำได้ประเมินความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

คาดว่ามีความต้องการใช้น้ำประมาณ 3,994 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในขณะที่ปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีอยู่ประมาณ 3,681 ล้านลบ.ม. เท่ากับว่ายังขาดน้ำอยู่ประมาณ 300 ล้านลบ.ม. ขณะเดียวกัน กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับกรมชลประทานประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับอำเภอทั้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ในเขตชลประทาน พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งใน 23 จังหวัด 74 อำเภอ โดยส่วนมากมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ยกเว้นอำเภอเดียวที่มีความเสี่ยงสูง คือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาก่อสร้างระบบกระจายน้ำรวมทั้งสิ้น 3,482 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโครงการที่มีขนาดความจุต่ำกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 3,013 แห่ง และในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะรับผิดชอบในโครงการที่มีขนาดความจุที่เกินกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 468 แห่ง ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำดังกล่าว จำนวน 3,482 แห่ง จะเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมการใช้ทั้ง 3 ฤดูกาล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth